terug

Algemene voorwaarden

De website www.dedelftseblik.nl, incl. de Engelstalige versie, (hierna: het platform) is een project van Museum Prinsenhof Delft.

1.         Adresgegevens

Museum Prinsenhof Delft
Sint Agathaplein 1
2611 HR Delft
(015) 260 23 58
info-prinsenhof@delft.nl

2.         Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden gelden voor bezoekers van het platform www.dedelftseblik.nl die een bijdrage willen inzenden (hierna: Gebruiker(s)). Er wordt onder andere in uitgelegd hoe je een bijdrage kunt aanleveren en waar je daarbij op moet letten. Lees ze dus goed door. Door een bijdrage in te sturen aanvaard je de Algemene Voorwaarden en ben je daaraan gebonden. De Algemene Voorwaarden zijn digitaal te raadplegen op het platform. Museum Prinsenhof Delft kan je ook kosteloos een kopie van de Algemene Voorwaarden per post toezenden wanneer je daarom vraagt. Dit kan via: dedelftseblik@delft.nl

3.         Inzendingen

Als je een bijdrage wilt inzenden kun je dit doen via het formulier op www.dedelftseblik.nl. Je kunt een tekst, pdf of audio-opname sturen, en eventueel een afbeelding of omschrijving toevoegen aan je inzending. Het is ook mogelijk om bestanden via een Wetransfer of andere filesharingsysteem te sturen. Gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van hun ouder of voogd om een bijdrage in te sturen. Je bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor jouw ingestuurde bijdrage.

4.         Inhoud bijdrage

Ga zorgvuldig om met wat je als bijdrage instuurt. Zorg ervoor dat jouw bijdrage geen rechten van anderen schendt en dat deze voldoet aan de Spelregels en deze Voorwaarden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om afbeeldingen, filmpjes of gegevens van derden in te sturen die het portret- of auteursrecht zouden kunnen schenden van derden zonder dat dezen daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Voor minderjarige derden geldt dat schriftelijke toestemming nodig is van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s).

Bijdragen dienen altijd binnen het inhoudelijke kader van het project De Delftse Blik te passen. Verder mag jouw bijdrage geen materiaal (zoals foto’s, teksten en filmpjes) bevatten dat:

-discriminerend is op grond van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend;
-aanstootgevend of gewelddadig is en/of aanzet tot haat;
-onjuist of misleidend is;
-pornografisch van aard is;
-vertrouwelijke informatie of privé gegevens van derden bevat;
-inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen, waaronder auteursrechten, merkrechten en modelrechten;
-inbreuk maakt op portretrechten van derden;
-virussen, Trojaanse paarden, wormen etc. bevat of andere software die schadelijk kan zijn;
-spam, kettingbrieven, junk mail, ongewenste e-mails, aanbiedingen of advertenties bevat van welke aard dan ook;
-links bevat naar websites met onrechtmatige content;
-in strijd is met de openbare orde en/of enige wettelijke regeling;
-in strijd is met de fatsoensnormen of goede smaak;
-in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

Museum Prinsenhof Delft heeft altijd het recht door de Gebruiker ingestuurd en/of geplaatst materiaal te weigeren, aan te passen of te verwijderen. Museum Prinsenhof Delft aanvaardt in zo’n geval geen aansprakelijkheid. Museum Prinsenhof Delft hoeft de Gebruiker hiervan niet op de hoogte te stellen.

5.         Auteursrechten (en andere intellectuele eigendomsrechten)

De auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die je hebt op jouw bijdrage blijven bij jou berusten. Door een bijdrage in te sturen verleen je Museum Prinsenhof Delft wel toestemming (licentie) om (gedeelten van) de door jouw ingestuurde bijdrage:

  • Te gebruiken op de website www.dedelftseblik.nl, als onderdeel van een digitale presentatie die we daar eventueel samenstellen;
  • Te gebruiken op de algemene website van Museum Prinsenhof Delft, www.prinsenhof-delft.nl.

    Je geeft ook toestemming aan Museum Prinsenhof Delft om (gedeelten van) jouw ingezonden bijdrage :
  • op te nemen in de (digitale) collectie van Museum Prinsenhof Delft en te gebruiken voor toekomstige digitale en fysieke tentoonstellingen;
  • te gebruiken en ter beschikking te stellen in presentaties en persmateriaal ter promotie van de onder punt V. genoemde onderdelen (de genoemde websites, digitale en fysieke tentoonstellingen, als onderdeel van de collecties etc.);
  • te publiceren op de openbare social media accounts van Museum Prinsenhof Delft. Jouw bijdrage is voor iedereen zichtbaar en kan gedeeld kan worden door de gebruikers van deze social media.

Als er (auteurs- en of overige intellectuele eigendoms-)rechten op jouw bijdrage zijn die niet bij jou berusten, maar bij een derde, dan garandeer je door het accepteren van de Voorwaarden dat je toestemming hebt van de betrokken derde om de bijdrage in te sturen en om de bovengenoemde (sub)licenties te verlenen.

6.         Vrijwaring

Je vrijwaart Museum Prinsenhof Delft van eventuele vorderingen van derden als gevolg van of voortkomend uit het gebruik van jouw bijdrage zoals hiervoor omschreven, waaronder maar niet uitsluitend tegen vorderingen op grond van de auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, portret- of privacy-rechten, smaad, laster en/of (voortvloeiende uit) schending van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

7.         Aansprakelijkheid

Museum Prinsenhof Delft kan het platform www.dedelftseblik.nl op elk moment aanpassen, verbeteren of (tijdelijk) uit de lucht halen. Je accepteert dat Museum Prinsenhof Delft niet kan garanderen dat het platform altijd goed werkt. Museum Prinsenhof Delft aanvaardt geen elke aansprakelijkheid in dit verband. Museum Prinsenhof Delft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door virussen, het verlies van bijdragen of bijvoorbeeld voor het feit dat het platform (tijdelijk) niet (goed) functioneert.

Museum Prinsenhof Delft wijst elke aansprakelijkheid voor bijdragen ten aanzien van jou als Gebruiker en/of ten opzichte van derden van de hand. Museum Prinsenhof Delft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met gebruik van (content op) het platform of links naar websites van derden op het platform of andere technische faciliteiten. Een link naar een website van een derde impliceert niet dat Museum Prinsenhof Delft gelieerd is aan deze derde of dat Museum Prinsenhof Delft de inhoud van de betreffende website onderschrijven. De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in deze Algemene Voorwaarden zijn ten opzichte van de betreffende partij niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Museum Prinsenhof Delft.

8.         Privacy

In het kader van (het inzenden van) een bijdrage en het geven van toestemming aan het Museum Prinsenhof Delft via een online formulier, verstrek je bepaalde persoonsgegevens. Museum Prinsenhof Delft verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en haar Privacy-beleid. Voor meer informatie over ons Privacybeleid en hoe we omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar onze Privacy- en cookieverklaring. Je kunt deze vinden op http://www.prinsenhof-delft.nl/privacy.

9.         Overige bepalingen

Museum Prinsenhof Delft behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De laatste versie is altijd te raadplegen op het platform. De kopjes boven de teksten in deze Voorwaarden zijn alleen bedoeld om de leesbaarheid te bevorderen en maken geen onderdeel daarvan uit. Indien één of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

10.      Nederlands recht en forumkeuze

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Museum Prinsenhof Delft partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Tenzij dwingend recht iets anders voorschrijft worden geschillen met betrekking tot en voortvloeiende uit (het gebruik van) het platform en jouw bijdrage uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

11.      Vragen, opmerkingen, klachten en ongeoorloofd gebruik

Als je vragen of opmerkingen hebt kun je je richten tot dedelftseblik@delft.nl.